از ظهر نویسی چک و سفته بیشتر بدانید

کلیه کسانی که در چک از خود امضاء بر جا می گذارند در مقابل دارنده چک مسوولیت تضامنی دارند و در صورتی که چک در سر رسید پرداخت نگردد ، دارنده می تواند پس از گرفتن گواهی عدم پرداخت با رعایت مواعد قانونی ، علیه هریک از امضاء کنندگان بدون رعایت تقدم و تاخر اقدام به دعوا نماید و وجه چک را وصول کند . انجام هر گونه اقدام قانونی و قضایی در خصوص چک را به ما بسپارید و از تخصص گروه وکلای عدلیه بهره مند شوید .