مهریه و اشتباهات رایج در مورد آن

مهریه را میتوان به عنوان یک پشتوانه اجتماعی برای زن محسوب کرد چون در صورت جدایی زن و مرد ، زن متحمل خسارت بیشتری میشود زیرا مرد طبق استعداد خاص بدنی معمولاً در اجتماع نفوذ و تسلط بیشتری دارد و همچنین مردان برای انتخاب همسر مجدد بیشتر بخوانید…

طلاق و انواع آن

ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانی است که طرفین بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند . این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است . نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد طلاق بیشتر بخوانید…